.. بار سنگین است و من کم‌طاقت و دنیا حسود! خم شدن را عار می‌دانم دعا کن بشکنم..